Aquesta calculadora de carboni ens ajuda a saber com els nostres estils de vida i rutines contribueixen en el deteriorament del clima del planeta. El mes de desembre del 2015, a la cimera climàtica de París és una oportunitat per modificar les polítiques energètiques basades en la combustió per substituir-les per energies renovables i una política baixa en carboni fòssil.

Els arbres absorbeixen diòxid de carboni (CO2), alliberen l’oxigen i capturen el carboni. Sabem que a l’Estat Espanyol, una cinquena part de les emissions humanes de diòxid de carboni són absorbides pels arbres. El deteriorament climàtic, però, també afecta negativament els arbres i les seves funcions.

Per fer front a aquest problema, caldrà adoptar les tres CCC i el CDC. Corresponen a les sigles de Contraure [les emissions], Convergir [que el Nord i el Sud estabilitzin les seves emissions] i Compensar [el deute climàtic]. Això es por fer Calculant les emissions, Reduint-les i si no hi ha més remei Compensar-les amb accions ambientals com ara plantar arbres.